Novi zakon o Javnim prihodima BPK donijet će znatne gubitke za Grad Goražde - Goražde PRESS

Breaking

22. 12. 2017.

Novi zakon o Javnim prihodima BPK donijet će znatne gubitke za Grad Goražde

Kolegij Gradonačelnika Grada Goražda danas je poslao saopštenje za javnost povodom najavljenih Izmjena i dopuna Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Bosansko podrinjskom kantonu Goražde.

“Na nastavku 128. redovne sjednice održane dana 07.12.2017. godine Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je Izmjene i dopune Zakona o pripadnosti  javnih prihoda u Bosansko-podrinjskom Kantonu Goražde i uputila ih u Skupštinsku proceduru.

Ovim putem želimo izraziti svoje nezadovoljstvo, te ukazati na neizmjerne posljedice koje bi nastale usvajanjem ovog prijedloga Izmjena i dopuna Zakona, kao i na kršenje Zakona o principima lokalne samouprave, a koje se odnose na nekonsultovanje jedinica lokalne samouprave u pitanjima koja ih se direktno tiču, što ove Izmjene i dopune Zakona nedvojbeno jesu.

Naime, sadašnjim Članom 7. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, 6/10) regulisano je da: “Općinama se ustupa dio izvornog prihoda kantona ostvarenih na nivou svake općine, kako slijedi:

- 50% poreza na dobit;

- 50 % poreza na imovinu;

- 50% poreza na naslijeđe;

- 50% poreza  na promet nepokretnosti i prava”.

Izmjenama i dopunama pomenutog Zakona situacija bi bila slijedeća:

“Općinama se ustupa dio izvornog prihoda kantona ostvarenih na nivou svake općine, kako slijedi:

- 30% poreza na dobit;

- 30 % poreza na imovinu;

- 30% poreza na naslijeđe;

- 30% poreza  na promet nepokretnosti i prava”.

Napominjemo da bi se usvajanjem ovog prijedloga izmjena i dopuna Zakona prihodi Grada Goražde na godišnjem nivou smanjili za cca 800.000,00 KM odnosno za 10,00 %.

Usvajajući ovakav prijedlog Izmjena i dopuna Zakona dovodi se u pitanje funkcionisanje Grada Goražde, te ispunjavanje redovnih obaveza poput: isplate transfera za javne ustanove i preduzeća, udruženja građana, boračke i socijalno ugrožene populacije, Udruženje penzionera, vjerske zajednice, Merhamet, Crveni križ, udruženja osoba sa posebnim potrebama, sportske klubove, stipendije, te izdvajanja za ostale ranjive kategorije stanovništva kojima ćemo biti prinuđeni sva izdvajanja obustaviti sa 01.01.2018. godine ukoliko se ove Izmjene i dopune Zakona usvoje, a u konačnici će doći u pitanje i isplata plaća uposlenika gradske uprave Grada Goražda kao i paušala i komisija gradskih vijećnika, zatim zaustaviće se u potpunosti gradnja infrastrukture na području Grada kao što su javna rasvjeta, vodovod, kanalizacija, putevi i drugi projekti u mjesnim zajednicama, te tekući troškovi za nesmetano funkcionisanje Grada Goražda.

Treba imati u vidu da se prihodi po ovom osnovu ubiru na teritoriji Grada Goražda od čega se finansira i sam Kanton.

Ističemo da je smanjenjem procenta učešća Grada Goražda u prihodima od indirektnih poreza, a primjenjujući rezultate novoga popisa, smanjenjen iznos prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju Gradu Goražde za cca 800.000,00 KM i da bi pomenute izmjene dodatno usložile funkcionisanje Grada Goražde.

Isto tako Kanton je u toku ove godine prema Gradu Goraždu doznačio samo 67.200,00 KM od ukupno planiranog 500.000,00 KM tekućeg transfera.

Pri donošenju ovih Izmjena i dopuna Zakona nije konsultovan Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, te i  ovim putem ističemo da ćemo svoja prava tražiti na svaki zakonima predviđeni način.

Pozivamo poslanike u Skupštini BPK Goražde da predložene Izmjene i dopune Zakona uopće ne razmatraju, jer smatramo da su svjesni da su one pogubne po lokalne zajednice u sastavu Kantona, te ističemo da su i oni odgovorni za budućnost ovih lokalnih zajednica koja bi ovim izmjenama umnogome bila ugrožena.

Nedopustivo je da se pokrivanje sopstvenih gubitaka i nedostatak novca u Budžetu vrši na štetu lokalnih zajednica, a u krajnjem slučaju svih prethodno pobrojanih udruženja.

Obzirom da je Skupština BPK zakazana za 26.12.2017. godine (utorak) na čiji su dnevni red uvrštene Izmjene i dopune Zakona, na osnovu svega navedenog predlažemo da se iste povuku jer će stvoriti kolaps i nemogućnost funkcionisanja Grada Goražde, a svu odgovornost će snositi Vlada BPK Goražde koja je predlagač ovih Izmjena i dopuna Zakona i poslanici u Skupštini BPK ukoliko usvoje predložene Izmjene i dopune pomenutog Zakona.”
Goražde PRESS / Grad Goražde

Stranice