Predstavljena Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom na području BPK-a Goražde - Goražde PRESS

Breaking

12. 01. 2017.

Predstavljena Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom na području BPK-a Goražde

U skladu s Programom rada za 2016. godinu, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice uradilo je Informaciju o stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom na području BPK-a Goražde, koja je imala za cilj da predstavi stanje u pomenutim oblastima kroz cjelovitu analizu koja je obuhvatila oblik prava, broj korisnika, te izdvojena sredstva za ove namjene.

U ovoj Informaciji, koju je danas predstavio resorni ministar Darmir Dučić, izneseni su pokazatelji od značaja za uvid u trenutnu situaciju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom,  te ocjenu onoga što je do sada postignuto na planu primjene i razvoja socijalnih prava građana na području BPK-a Goražde.

On je istakao da se u vremenskom periodu od 1996. godine do danas, u BPK Goražde provodila politika postepenog razvoja socijalnih prava primjenjivih u praksi.

– BPK Goražde je bio među prvim kantonima u Federaciji BiH koji je ispunio svoju zakonsku obavezu i još 2000.godine donio kantonalni zakon u ovoj oblasti, obezbjeđujući sva osnovna prava propisana federalnim zakonom. Kantonalni zakon je kroz izmjene i dopune nadograđivan u više navrata, dijelom zbog izmjena federalnog zakona, dijelom zbog lakše i potpunije primjene zakona u praksi, ali i u cilju poboljšanja životnog standarda najugroženijih kategorija građana kroz povećanje cenzusa i novčanih iznosa socijalnih davanja, kao i zbog poboljšanja prirodnog priraštaja, odnosno uvođenja pronatalitetnog novčanog dodatka na nivou BPK-a Goražde – kazao je ministar Dučić.

Analizom prezentiranih podataka konstatovano je da je stanje u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u BPK Goražde, sa aspekta primjene važećeg zakona, zadovoljavajuće.

– Prosječno godišnje preko 2500 korisnika iz našeg kantona ostvaruje neko od zakonom utvrđenih prava ili oblika zaštite, za šta se iz kantonalnog budžeta izdvoji preko 5 miliona maraka, što ovaj kanton svrstava među prve kantone u Federaciji BiH po izdvojenim sredstvima za socijalnu i dječiju zaštitu u odnosu na ukupan budžet – istakao je resorni ministar.

On je također kazao da je BPK Goražde, u skladu sa datim mogućnostima, proširio obim prava i kategorije korisnika socijalne zaštite, pa je tako uvedeno dodatno prošireno pravo na novčanu naknadu porodici za novorođeno treće, četvrto i peto dijete; žrtve porodičnog nasilja uvedene su kao kategorije korisnika socijalne zaštite, te su stvoreni bolji uslovi i omogućen veći iznos novčanih naknada za djecu i osobe sa invaliditetom.

Donošenjem odgovarajućih propisa, stvoreni su i uslovi za redovnost ovih isplata.

– Zakonom o izvršenju  Budžeta BPK-a Goražde, isplate za socijalnu zaštitu, zaštitu civilnih žrtava rata i zaštitu porodice sa djecom visoko su pozicionirane u prioritetima isplata, što korisnicima na području BPK-a Goražde omogućava određenu sigurnost i redovnost u isplatama socijalnih beneficija – kazao je Dučić.

Takođe je istaknuto da se u Budžetu resornog ministarstva svake godine osiguravaju i sredstva za podršku i funkcionisanje ustanova socijalne zaštite, za rad udruženja koja okupljaju osobe sa invaliditetom, kao i za podršku drugim neprofitnim organizacijama iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite.


INFORMACIJA O STANJU U OBLASTI SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE 2016


bpkg.gov.ba

Stranice