Nadzorom poboljšati nivo sigurnosti saobraćaja na cestama - Goražde PRESS

Breaking

23. 03. 2017.

Nadzorom poboljšati nivo sigurnosti saobraćaja na cestama

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi BPK-a Damir Žuga utvrdio je danas Pravilnik o imenovanju i radu Stručnog organa za nadzor provedbe propisa iz oblasti osposobljavanja kandidata i organizovanja ispita za vozače motornih vozila.

Ovim pravilnikom se uređuje način imenovanja i razrješenja članova Komisije za nadzor, obim rada i način obavljanja nadzora, obaveze, odgovornosti i njena ovlaštenja, osiguranje pomoćnih resursa za efikasno provođenje planiranih aktivnosti nadzora, odgovonosti i obaveze predstavnika subjekata čiji se nadzor vrši, kao i druga pitanja od značaja za funkcionisanje provedbe propisa iz oblasti osposobljavanja i organizovanja ispita za vozače motornih vozila.

Ciljevi nadzora nad provedbom ovih propisa su osiguranje da autoškole, Crveni križ BiH i ispitne komisije za polaganje vozačkog ispita aktivnosti osposobljavanja kandidata i organizovanja ispita za vozače motornih vozila izvršavaju u uvjetima i na način definiran relavantnim propisima, kontinuirano poboljšanje kvaliteta rada ovih subjekata, podizanje nivoa kvaliteta osposobljenosti novih vozača motornih vozila i u konačnici, poboljšanje nivoa sigurnosti saobraćaja na cestama.

Komisiju za nadzor predstavlja stručni organ Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku,kulturu i sport BPK Goražde, a čine je predsjednik i dva člana koje imenuje resorni ministar na period od jedne godine.

Pravilnik o imenovanju i radu Stručnog organa za nadzor provedbe propisa iz oblasti osposobljavanja kandidata i organizovanja ispita za vozače motornih vozila stupio je na snagu danas i bit će objavljen u Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.


Vlada BPK

Stranice