Objavljen Javni poziv licima s prostora BPK Goražde koja nisu zdravstveno osigurana po bilo kojem osnovu - Goražde PRESS

Breaking

17. 03. 2017.

Objavljen Javni poziv licima s prostora BPK Goražde koja nisu zdravstveno osigurana po bilo kojem osnovu

U skladu sa  odlukom  o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, Ministarstvo za socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice objavilo je javni poziv licima koja u prethodne tri godine imaju prebivalište na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a koja nisu zdravstveno osigurana ili to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu.

Tim povodom, ministar Damir Dučić upriličio je danas press konferenciju na kojoj je govorio o uslovima prijave na javni poziv te pozvao sva lica koja nisu zdravstveno osigurana da se u periodu od 16.03. do 16.04.2017.godine prijave kako bi mogla ostvariti ovo pravo.

Prijava na javni poziv podnosi se na obrascu koji je sastavni dio javnog poziva, koji se može  preuzeti na službenoj stranici Vlade BPK Goražde ili u portirnici zgrade Vlade BPK Goražde. Uz prijavu potrebno je dostaviti i uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o kretanju te ovjerenu izjavu aplikanta da nije osiguran ni po bilo kojem osnovu, odnosno da predmetno pravo ne može ostvariti zakonom koji definiše zdravstveno osiguranje.

„ Ovo pravo mogu koristiti punoljetna lica ispod 65 godina starosti sa prebivalištem na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koja ne ispunjavaju uslove ostvarivanja zdravstvene zaštite putem Službe za zapošljavanje, maloljetna lica starija od šest godina koja ne spadaju u kategoriju učenika ili redovnih studenata, lica koja spadaju u kategoriju boračkih populacija a ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje zdravstvene zaštite po tom osnovu, te lica u stanju socijalne potrebe koja, takođe, ne ispunjavaju uslove ostvarivanja zdravstvene zaštite po tom osnovu. Pravo imaju i radnici koji ovo pravo ne ostvaruju po drugom osnovu, koji su bili uposleni u privrednim društvima na području kantona čiji radno- pravni status nije riješen te ostala zdravstveno neosigurana lica, ukoliko to nije u suprotnosti sa pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast i oblast doprinosa“- kazao je ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde Damir Dučić.

Kako je ovom prilikom istaknuto, od 2013.godine od kako je ova odluka na snazi, 210  lica koja nisu bila osigurana po bilo kojem osnovu  ostvarilo je pravo na zdravstveno osiguranje.


JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O LICIMA KOJA U PRETHODNE TRI GODINE IMAJU PREBIVALIŠTE U BPK KOJA NISU ZDRAVSTVENO OSIGURANA ILI TO PRAVO NE MOGU OSTVARITI PO DRUGOM OSNOVU

PRIJAVNI OBRAZAC


Vlada BPK


Stranice