Predstavljeni rezultati rada Vlade BPK-a za prvih devet mjeseci 2016. godine - Goražde PRESS

Breaking

30. 09. 2016.

Predstavljeni rezultati rada Vlade BPK-a za prvih devet mjeseci 2016. godine

Vlada  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala press konferenciju na kojoj su prezentirane informacije o radu Vlade BPK-a Goražde za prvih devet mjeseci 2016. godine.

Informacije o najznačajnijim rezultatima i postignućima Vlade predstavio je premijer BPK-a Emir Oković koji je kazao da su osnovi djelovanja Vlade u pomenutom periodu proistekli iz Ekspozea premijera i Programa rada Vlade za 2016. godinu.

U proteklih devet mjeseci, Vlada je održala 33 sjednice i s obzirom na broj razmatranih mjera, ocijenjeno je da je postignuta najveća produktivost u radu Vlade u posljednjih sedam godina, uz procjenu da će se ovakva dinamika rada nastaviti do kraja godine, ali i u predstojećem periodu.

Istaknuto je da je Vlada u svom radu ostvarila  veoma dobru saradnju s nadležnim institucijama na svim nivoima s ciljem rješavanja dugogodišnjih problema od značaja za sve tri općine, te započinjanja novih vrijednih projekata.

Prema riječima premijera Okovića, ono što je obilježilo rad Vlade u pomenutom periodu jesu brojne aktivnosti iz oblasti strateškog planiranja, normativne aktivnosti te realizacija projekata unaprjeđenja infrastrukture u svim lokalnim zajednicama.

Aktivnosti koje su obilježile rad Vlade BPK-a u prvih devet mjeseci 2016. godine su sljedeće:

nakon niza godina usvojen je Prostorni plan Kantona,po prvi put usvojena je Strategija razvoja Kantona kao osnova za djelovanje u narednim godinama sa jasno definisanim ciljevima i projektima,
po prvi put utvrđena je Strategija razvoja turizma u Kantonu,
izrađena je Studija revitalizacije zone “Haldište”,
izrađena je Studija energetske efikasnosti,
definisani su projekti za federalnu Listu javnih investicija,
pokrenuta je procedura usmjerena na iskorištavanje nalazišta gipsa na prostoru BPK-a,
izmireni su podsticaji za poljoprivrednu proizvodnju iz ranijih godina,
kroz saradnju sa višim nivoima vlasti i Kantonom Sarajevo obezbjeđena su značajna finansijska sredstva (800.000,00 KM) za izradu projektne dokumentacije cestovnog povezivanja Goražda sa Sarajevom. U tom smislu poduzete su brojne aktivnosti na pozicioniranju ovog pitanja u 100 strateških projekata Vlade FBiH, kao i u Strategiju transporta BiH i FBiH,
riješeno je pitanje koncesije za HE Osanica po osnovu čega je jednokratno od strane Elektroprivrede BiH naplaćen iznos od 403.000,00 KM,
u naselju Zupčići okončan je projekat obnove saobraćajnice po osnovu čega je izdvojeno 300.000,00 KM. Započeta je rekonstrukcija saobraćajnice u ulicama Meha Drljevića i ulica Višegradska u vrijednosti 270.000,00 KM. Takođe, podržano je javno komunalno preduzeće za rekonstrukciju vodovodne mreže u ovim ulicama radi kompletiranja projekta, te je završena djelimična sanacija puta prema Prači,
poboljšani su lokalni putevi na lokacijama Hajrudinovići, Žigovi, Batovo, Trebeško brdo, Berič, kao i na drugim lokalitetima u sve tri općine,
saradnjom sa višim nivoima vlasti, uspješno su privučeni projekti u lokalne zajednice od kojih su najveći Projekat izgradnje korita rijeke Prače u općini Pale (FBiH) – vrijednost je oko 6 miliona KM i izrada kanalizacionog sitema u ovoj općini, te Projekat izgradnje obaloutvrde u Ustikolini.
pored pomenutih projekata cestovnog unaprjeđenja u općini Goražde, u toku je i Projekat snacije krovova i fasada u ulici Titova i Višegradska ukupne vrijednosti oko 400.000, 00 KM.
pokrenute su aktivnosti izrade projektne dokumentacije za nove zgrade Lamela H3 i H4 za koje je obezbijeđeno zemljište,
u Općini Pale (FBiH), zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša, podržan je Projekat izgradnje kanalizacione mreže i sistema javne rasvjete,
u općini Foča-Ustikolina podržan je Projekat izgradnje sportske Balon-sale, puta Cvilin-Kožetin i loklanih puteva, čija je realizacija u toku,
u oblasti zapošljavanja u toku je realizacija stručnog osposobljavanja svih lica sa visokom stručnom spremom koji su na evidenciji Službe zatečeni 31.12.2015,
u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, obezbijeđena su sredstva u iznosu od 300.000, 0 KM za Projekat zapošljavanja djece boginulih boraca,
u oblasti obrazovanja okončan je projekat utopljavanja i rekonstrukcije OŠ “Fahrudin Fahro baščelija” u vrijednosti od 400.000,00 KM, te započet projekat utopljavanja SSŠ “Džemal Bijedić” u vrijednosti 125.000,00 KM. Kroz saradnju s organizacijama World Vision I Save the Children te Federalno ministartvo obrazovanja, obezbijeđana su sredstva u iznosu od 280.000,00 KM za opremanje škola i obuku kadrova,
u toku je realizacija projekata osnaživanja administrativnog centra Kantona kroz postupak legalizacije objekta i njegovog opremanja u vrijednosti od 200.000,00 KM, kao i Projekta uvođenja sistema grinjanja na bio-masu u Općinskom sudu Goražde u vrijednosti oko 60.000,00 KM,
pokrenut je rad Resursne sobe za pomoć djeci s onesposobljenjima i nastavljena realizacija projekta „Škole u prirodi“,
Zajedno sa JP “BPK-a šume”i Muftijstvom Goražde je pokrenut projekat „Memorijalna šuma 8372“,
podržane su aktivnosti na uspostavi Zavičajnog muzeja i izgradnji teniskih terena u općini Goražde,
podržana je izrada jednog od najkvalitetnijih projekata kantonalne televizije – dokumentarni film „20 godina BPK-a Goražde“,
po prvi put dodjeljejena su javna priznanja istaknutim građanima i javna priznanja ratnim brigadama,
u oblasti Evropskih integracija ispunjene su obaveze izrade Akcionih planova za borbu protiv korupcije, poduzimanje mjera u oblasti uprave, s u toku je I izrada Akcionog plana za provedbu Reformske agende,
u oblasti zdravstva nabavljeno je vozilo za prijevoz dijaliznih pacijenata, obezbjeđeno zdravstveno osiguranje za sve građane, podržan sistem liječenja povratnika, donešen novi propis za ortopedska pomagala, uključujući i trakice za dijabetičare, pokrenut je postupak pregovaranja za uspostavu Dijaliznog centra, te uspostavljen stabilniji sistem ostvarivanja doprinosa po osnovu zdravstva,
realizovani su projekti materijalno-tehničkog opremanja Ministarstva unutrašnjih poslova, čija ukupna vrijednost bi do kraja godine trebala iznositi oko 550.000,00 KM,
u oblasti boračko-invalidske zaštite, pokrenute su aktivnosti vezane za uspostavu kvalitetnih rješenja spomen obilježja i kontinuirano se izvršavaju sve finansijske obaveze prema boračkoj populaciji,
u oblasti finansija, pored teškoća sa kojima se suočava BPK-a zbog smanjenja javnih prihoda, redovno se ispunjavaju sve budžetske obaveze, uključujući činjenicu da BPK Goražde, u oblasti sporta i socijalne zaštite, u procentu izdvaja najviše sredstava od svih kantona,
izvršena je digitalizacija sistema radio veze u MUP-u. Projekat u vrijednosti od oko 60.000,00KM podržan je od strane Ministarstva pravosuđa SAD-a,
izgrađeno je Spomen-obilježje poginulim pripadnicima policije u BPK Goražde u saradnji s Udruženjem veterana policije.
Kako bi se ovakv trend rada Vlade nastavio i u narednom periodu, premijer je istakao da je osnovni uslov za to politička stabilnost te jačanje saradnje na svim nivoima vlasti.

– Daljnji rad Vlade će biti usmjeren na realizaciju planiranih aktivnosti u svim oblastima, pri čemu se kao nužnost pojavljuje potreba političke  stabilnosti, usaglašenog rada svih relevantnih  učesnika i činilaca, podrazumjevajući pri tome svaki oblik vertikalne i horizontalne političke povezanosti svih nivoa vlasti – od mjesne zajednice do države, a sve, prioritetno, u interesu građana – istakao je premijer Oković.


bpkg.gov.ba

Stranice