Usvojen Nacrt Zakona o platama i naknadama članova organa upravljanja kantonalnih javnih ustanova i kantonalnih javnih preduzeća - Goražde PRESS

Breaking

16. 03. 2017.

Usvojen Nacrt Zakona o platama i naknadama članova organa upravljanja kantonalnih javnih ustanova i kantonalnih javnih preduzeća

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 94.sjednici razmatrala je i usvojila Nacrt Zakona o platama i naknadama članova organa upravljanja kantonalnih javnih ustanova i kantonalnih javnih preduzeća, te ga uputila u skupštinsku proceduru.

Prihvaćeno je pismo namjere Udruženja za psiho-socijalnu podršku i bolju budućnost „Progres“ iz Sarajeva, koje se odnosi na stručno osposobljavanje, praktičnu obuku i brže zapošljavanje mladih osoba sa završenom srednjom stručnom spremom, do 35 godina starosti, koji aktivno traže posao.

Vlada je usvojila i Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec februar 2017.godine. Ovaj period karakteriše povećanje broja krivičnih djela, kao i smanjenje broja prekršaja i saobraćajnih nesreća. Izdvajamo podatak da je zbog prekršaja iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH izdato ukupno 1099 prekršajnih naloga, što je za 479 prekršajnih naloga više u odnosu na februar prošle godine.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju Uprave policije o stanju iz oblasti „Zloupotrebe narkotičkih sredstava“ u posljednjih pet godina koja je upućena kantonalnom Tužilaštvu i nadležnim sudovima. Vlada je tim povodom zadužila ministarstva unutrašnjih poslova, obrazovanja i zdravstva da preduzmu dodatne aktivnosti na preventivnom djelovanju iz ove oblasti.

Ministar za unutrašnje poslove dobio je saglasnost za pokretanje aktivnosti kolektivnog pregovaranja sa reprezentativnim Sindikatom policije BPK-a Goražde, s ciljem zaključivanja Kolektivnog ugovora za ovu djelatnost.

Usvojen je i Izvještaj o realizaciji projekata zapošljavanja/samozapošljavanja pripadnika boračkih populacija finansiranih iz Budžeta Ministarstva za boračka pitanja BPK Goražde za 2015.godinu sa 31.12.2016.godine, te data saglasnost na Pravilnik o zaštiti od požara JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde.

Vlada je usvojila zaključak o formiranju Radne grupe – komisije Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, čiji je zadatak da sačini Akcioni plan i Prijedlog mjera za jačanje sektora zdravstvene zaštite na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je razmatrala Instrukcije o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za radnike u srednjim školama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o kojima će se Vlada izjasniti na nekoj od narednih sjednica, uz obavezu dostavljanja mišljenja Ministarstva finansija.

Vlada je donijela rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju člana školskog odbora JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići.

Odobreni su transferi općinama u sastavu kantona za februar, a Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde druga, od ukupno dvanaest redovnih tranši za 2017.godinu.

Do kraja sjednice, Vlada je razmatrala odgovore na poslanička pitanja i inicijative.


Vlada BPK

Stranice